månadsarkiv: januari 2015

Gör mer för mänskliga rättigheter i Sverige!

Den 26 januari är det Sveriges tur att ”uppträda” med en regeringsdelegation inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i den så kallade UPR-processen, Universal Periodic Review. Det är andra gången som Sveriges arbete med MR-frågor granskas och här görs det av andra medlemsländer. Som underlag har granskarna en rapport från den svenska regeringen som lämnades i november 2014. Ett minst lika viktigt underlag finns i form av skrivelser från stora delar av civilsamhället som på olika sätt ger sin syn på brister och svagheter i MR-arbetet.

En av dessa är Svenska FN-förbundets skrivelse som utarbetats och stöd av tillsammans 32 andra svenska organisationer, däribland Lika Unika. Skrivelsen innehåller ett avsnitt om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Här tas exempelvis upp de undantag som finns i diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som ett exempel på brister i MR-arbetet. Även den högre arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning, assistansfrågan och avsaknaden av en oberoende MR-institution behandlas.

Inför Geneve-mötet ordnade regeringen i går ett samråd med civilsamhällets organisationer på Utrikesdepartementet där bland andra kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreteraren vid kulturdepartementet Per Olsson deltog. En rad organisationer fanns på plats för att dels höra om regeringens planer inför mötet och inte minst för att bidra med synpunkter och ställa frågor till regeringens företrädare.

Från Lika Unikas sida blev det tid att ta upp ett par två frågor under mötet:

Vi frågade, precis som ett par andra organisationer gjorde, om hur planerna ser ut när det gäller en oberoende MR-institution och om de skrivningar som finns i budgeten kan tolkas som att förslag om en sådan är på gång. Där önskade vi också få veta om regeringen också kommer att följa de så kallade Parisprinciperna när man tar fram förslaget. Av svaret att döma är arbetet (fortfarande) i startfasen. Regeringen formulerar sina ambitioner som att frågan ska tas upp i en ny MR-strategi och där utifrån vikten av en ”självständig granskning”. Några klara besked om en oberoende och självständig MR-institution (gärna under riksdagen) gavs dock inte.

Den andra frågan som vi väckte handlade om att mänskliga rättighets-arbetet i Sverige skiljer mellan kommunerna, något som leder till stora skillnader i människors levnadsvillkor. ”Hur ser regeringen på dessa olikheter och på att det kommunala självstyret ibland verkar vara överordnat människors rättigheter”? Dessa brister togs upp av FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när de lämnade rekommendationer till Sverige i april 2014. Även i FN-granskningen av hur det svenska arbetet går med implementering av barnkonventionen som nu har genomförts i Geneve har dessa perspektiv behandlats.

Även om svaret från regeringen visade på medvetenhet om problemen kan man inte med bästa vilja i världen påstå att det finns en klar strategi för att verkligen få bort de stora skillnaderna mellan kommunerna. Detta trots att Sveriges undertecknande av olika MR-konventioner gäller hela landet och inte känner några undantag som effekt av det kommunala självstyret.

Som rubriken för detta inlägg antyder: Det behöver göras mycket mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla människor på lika villkor. Också i ett välfärdsland som Sverige.

Lika Unika uppvaktade minister Åsa Regnér

åsa regner
Den första ”riktiga” arbetsveckan 2015 startade för Lika Unikas del på högsta politiska nivå: En delegation från oss uppvaktade på måndagen statsrådet Åsa Regnér som ansvarar för funktionshinderpolitiken i regeringen. Under det timslånga mötet fick vi tillfälle att ta upp våra hjärtefrågor och också höra en del om regeringens ambitioner på området. Lika viktigt var också att vi fick möjlighet att ”lära känna” den i regeringen som har ansvaret för våra frågor.

Lika Unika tog bland annat upp den revidering av den funktionshinderspolitiska strategin som ska göras inför att den gamla strategin löper ut år 2016. Här markerade Lika Unika att det är viktigt att regeringen i ett mycket tidigt skede involverar funktionshinderrörelsens företrädare, både i arbetet med att utvärdera den gamla strategin och vad som utifrån detta behövs i den nya. Regeringens budskap var att arbetet kommer att starta redan vid nästa träff med funktionshindersdelegationen då ett första samtal sker. Arbetet ska sen komma igång på allvar till hösten 2015.

En av flera andra frågor vi tog upp var om behovet av en oberoende MR-institution i Sverige, något som ”vår konvention” CRPD ställer krav på. Vi visste förstås att det är Kulturministern som ansvarar för den frågan i regeringen men såg det som viktigt att också i  det här sammanhanget ta upp frågan. Många fler beslutsfattare än idag måste ta till sig frågan och inse behovet av att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Där kan en sådan MR-institution vara en mycket viktig motor.

Delegationen från Lika Unika (på bilden ovan tillsammans med Åsa Regnér) bestod av ordförande Bengt Olsson, vice ordförande Hanna Sejlitz samt från kansliet Lotta Göller och Peter Andersson.